บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต  Asst.Prof.Dr.Sanyalux Panwattanalikit
ตำแหน่ง : คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 5101
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.ม. สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate in the International Visitor Leadership Program on US Judicial System, Department of State, United State of America.
 • Certificate of Participation at The National Center for State Courts, United State of America.

 


ชื่อ : อาจารย์สุรชัย  เดชพงษ์   Surachai  Dechpong

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 5106

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. มหาวิทยาลัยพายัพ

 

joy

ชื่อ : อาจารย์นันท์มนัส   จันทราศัพท์  Nanmanat  Chantrasupt
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาปริญญาโท
โทรศัพท์ : 5123
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ : อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ Atip Canarot
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาปริญญาตรี
โทรศัพท์ : 5117
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 

ชื่อ : อาจารย์ธนัญชัย  ทิพยมณฑล   Tanunchai  Tippayamonton
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ : 5119
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ Dr.Suchada Rattanapibul
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ 
โทรศัพท์ : 5132
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • D.E.A. Docteur en droit Droit privé Université Robert Schuman de  Strasbourg (Strasbourg III)
 • Docteur en droit : nouveau régime, Université Robert Schuman  de Strasbourg (Strasbourg III) (mention très bien avec félicitation du jury)

 

 

ชื่อ : อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์ Tana Nestsupaluk 
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ 
โทรศัพท์ : 5120
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • LL.M. Johann Wolfgang Goethe - University Frankfurt am Main (magna cum laude)

 

ชื่อ : อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง Watcharapon Konthieng
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 5122
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • LL.M. (International Law) Australia, University of Western Australia.

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์  Asst.Prof.Dr. Khettai Langkarpint
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5131
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in International Relations Hardanger, Norway
 • Ph.D. in Law, Warwick University, England.

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์    Asst.Prof. Chutipong Somsap
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 220
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา  Asst.Prof. Kasama Dechraksa
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5134
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม.สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ : อาจารย์จักรพันธุ์ โอฬาริกชาติ Jakapan Orarikachat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5135
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ชื่อ :  อาจารย์นวกาล  สิรารุจานนท์  Nawakarn  Sirarujanon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5137

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง  Dr.Touchaphong Wongriantong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5120
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม. สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ด. สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : อาจารย์ปารินุช  บริสุทธิ์ศรี Parinuch  Borisuthri
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์ : 5123
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา
 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

 

ชื่อ : อาจารย์นิษณา   เตชาวงศ์ 
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ   Nisana Techawong
โทรศัพท์ : 5133
e-mail : nisana85@gmail.com

วุฒิการศึกษา
 • น.บ.     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม.     มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ชื่อ : คุณสุรศักดิ์  สมมิตร  surasak   sommit

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะนิติศาสตร์ 
โทรศัพท์ : 5102
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การตลาด

 

 

ชื่อ : คุณวรรณวิภา เกษศรี   Wanwipa Ketsri

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิติศาสตร์  
โทรศัพท์ : 5102,5103
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สาขาวิชา : บัญชีบัณฑิต