ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า PDF พิมพ์ อีเมล

“ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ”

อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

 

1. หลักการและเหตุผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า 19 ปี ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมจำนวนทั้งสิ้น 16 รุ่น จำนวน 1,230 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551) โดยบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ได้กระจายไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน อาทิเช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร อาจารย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของผลผลิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

     ดังนั้น ทางคณะนิติศาสตร์จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ณ อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์รุ่นต่างๆ และเพื่อเป็นการรวบรวมและประสานงานข้อมูลบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดที่จบออกไป โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็นระยะต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ

                         

2.   วัตถุประสงค์

     1. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์รุ่นต่างๆ

     2. เพื่อเป็นการวบรวมและประสานงานข้อมูลบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ทั้งหมด

     3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน

 

3.  การดำเนินการ

     - จัดงานคืนสู่เหย้าชาวนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยกำหนดจัด ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

     - จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ณ ห้อง PV203 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยในระยะแรกจะบริหารงานในรูปของ “คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักศึกษาช่วยงาน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ต่อไป

     - สำรวจข้อมูลบัณฑิตโดยจัดทำแบบสอบถามข้อมูลบัณฑิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน อาชีพ สถานที่ทำงาน ฯลฯ เพื่อรวบรวมเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ณ “ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ณ ห้อง PV203 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

4.   สถานที่ดำเนินการ

                     ห้อง PV203 อาคารนิติศาสตร์  คณะนิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. มี “ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ” ณ ห้อง PV203 อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์รุ่นต่างๆ

     2. มีการสร้างเครือข่ายและการประสานงานศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ซึ่งกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน