ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
คณะนิติศาสตร์มีนโยบายที่จะสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างเข้มแข็งและมุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้เข้าใจสภาพปัญหาอันเป็นไปในสังคมปัจจุบัน ดังสุภาษิตกฎหมายที่กล่าวว่า " ที่ใดมีสังคมที่นั้นย่อมมีกฎหมาย (ubi societas, ibi jus) " อันจะทำให้เกิดปรัชญาในการศึกษาที่ว่า นักศึกษากฎหมายจากนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ที่รับใช้สังคมนั้นเอง
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ( Law Center) ซึ่งมีภารกิจดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญ 3 ประการ คือ
  1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการต้นน้ำ (water source) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการ ปลายน้ำ (Antonym)
  2. ฝึกฝนนักศึกษาให้เข้าใจวิชาการภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฏี
  3. กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม