นักศึกษาที่ได้รับทุนรพี ประจำปีการศึกษา 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางคณะนิติศาสตร์ ได้จัดการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ประจำปีการศึกษา 2553 ขึ้น

  โดยมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จะได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่  

ทางคณะนิติศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาววรรณา  แต้มทอง

2.นางสาวจามรี  พระแป่

3.นางสาวยุวดี  หีบทอง

4.นางสาวทศพร  ทองบำเรอ

5.นางสาวณัฐนิช  ธาติอินจันทร์