โครงการกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ค. 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดโครงการกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 12 ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ค. 2553 โดยมี อ.ธนะ  เนตรศุภลักษณ์ อ.นวกาล  สิรารุจานนท์และ อ.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ พร้อมทีมงานนักศึกษา จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน

    ชั้น ม. 5 เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 350 คน

2. วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ค. 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

    มีนักเรียนชั้น ม. 5 - 6 จำนวน 450 คน เข้าร่วมรับฟัง

3. วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนชั้น

    ม. 4 - 6  จำนวน 800 คน เข้าร่วมรับฟัง