แบบฟอร์มการเสนอโครงการของคณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

  ด้วยทางคณะนิติศาสตร์ได้มีการดำเนินงานจัดเก็บฐานข้อมูลด้านเอกสาร

เพื่อรองรับการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ดังนั้น แบบฟอร์มการเสนอโครงการของคณะนิติศาสตร์ ดังกล่าวนี้ 

จึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของประกันคุณภาพ เพื่อให้คณาจารย์ได้ดำเนินการจัดทำไปพร้อมกับการนำเสนอโครงการภายในคณะนิติศาสตร์