จัดอบรมการค้นคว้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายให้นักศึกษา ป.โท PDF พิมพ์ อีเมล

        ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) ได้จัดโครงการอบรมการค้นคว้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย และการค้นคว้าข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553

ในวันเสาร์ที่  24  กรกฎาคม 2553  เวลา  10.00 -12.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2  สำนักหอสมุด อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ