นโยบายและมาตรการป้องกัน นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกัน และการรายงานเหตุทะเลาะวิวาท PDF พิมพ์ อีเมล
สำนักพัฒนานักศึกษา ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกัน นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายกัน และการรายงานเหตุทะเลาะวิวาท  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง  ถ้ามีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  หากพบเห็น ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักพัฒนานักศึกษาทราบด้วย ที่ โทรศัพท์ภายใน  317, 321, 322