ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2552
    
      ในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2553 ทางคณะนิติศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ในการนี้มี อาจารย์ศรีสุรักษ์  สีวันนา ให้เกียรติเป็นกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
      โดยผลการประเมินทางวาจา สรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้ อนึ่ง ทางสำนักประกันคุณภาพจะแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจมีการปรับบ้างเล็กน้อย เพราะต้องดูภาพรวมของทุกคณะและวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ
 
       ตัวเลขที่น้อยมากในมาตรฐานที่ 1 ก็เพราะว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีนักศึกษา และ/หรือ ศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลเลย หากนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่านใดได้รับรางวัลใด ๆ ก็ตาม โปรดช่วยแจ้งทางคณะฯ ด้วยนะคะ จะได้ปรับข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงค่ะ"
 
โดย อาจารย์ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์
        คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

๑. เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมิน

 

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการฯ 

ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการฯ 

๑.๕๐

๑.๕๐

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

๒.๗๕

๔.๐๐ 

พอใช้

ดี

๔.๑๗

๕.๐๐ 

ดี

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๕๐

ดีมาก

ดี

๔.๒๐

๓.๖๐

ดี

พอใช้

๓.๗๓

๓.๕๕

ดี

ดี

๔.๕๐

๔.๒๕

ดี

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

รวม 

๓.๘๓

๓.๗๕ 

ดี

ดี

 

 

๒. เปรียบเทียบผลการประเมินของปีการศึกษา ๒๕๕๑ และปีการศึกษา ๒๕๕๒

 

มาตรฐาน

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

+ / -

ค่าเฉลี่ย

ผลประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ผลประเมิน

๒.๘๓

พอใช้

๑.๕๐

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

-

๑.๘๘

ควรปรับปรุง

๔.๐๐

ดี

+

๔.๑๕

ดี

๕.๐๐

ดีมาก

+

๔.๐๐

ดี

๔.๕๐

ดี

+

๒.๔๓

ควรปรับปรุง

๓.๖๐

พอใช้

+

๓.๗๓

ดี

๓.๕๕

ดี

-

๒.๕๐

ควรปรับปรุง

๔.๒๕

ดี

+

-

-

๕.๐๐

ดีมาก

 

รวม

๓.๐๘

พอใช้

๓.๗๕

ดี

+

หมายเหตุ :

มาตรฐาน ๑  ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐาน ๒ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

มาตรฐาน ๓ ด้านการบริการวิชาการ

มาตรฐาน ๔ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ๕ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

มาตรฐาน ๖ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

มาตรฐาน ๗ ด้านระบบการประกันคุณภาพ

๘ มาตรฐานด้านสถานศึกษา 3 ดี (3D)