แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล

      New_icons_431 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ประสานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อทำการประเมินคุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา

     ทางคณะนิติศาสตร์ ขอสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ในภาพรวม ดังนี้

จุดเด่น

1. คณะฯ มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของคณะ

2. คณะฯ มีศูนย์กฎหมาย (Law Center) เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ

3.นักศึกษาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของคณะฯ

ข้อสังเกต

คณะฯ ควรเสนอให้มหาวิทยาลัยควรทบทวนเป้าหมายในบางตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

 

ตารางผลการประเมินรายมาตรฐานของมหาวิทยาลัยพายัพ

มาตรฐาน

คะแนน

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

1.50

ไม่ได้คุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3.75

ดี

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

5.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.50

ดี

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

3.60

ดี

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

3.55

ดี

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านระบบประกันคุณภาพ

4.25

ดี

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านสถานศึกษา 3 ดี

5.00

ดีมาก

รวม

3.75

ดี

 

เอกสารแนบ : ตารางผลการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

- ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมอง

   ตาราง ป.2 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ

- ตาราง ป.3 สรุปคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

- ตาราง ป.4 สรุปคะแนนเฉลี่ยด้านในมุมมองด้านการบริหารจัดการ