ติดต่อเรา PDF พิมพ์ อีเมล

สำนักงานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

โทร.  (053) 851649  - 50 ต่อ 5130

อาจารย์นันท์มนัส  จันทราศัพท์  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาโท

หรือสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

โทร. (053) 851649 - 50 ต่อ 5102-5103