ค่าเล่าเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
 

 

แผน ก.

แผน ข.

ปี 1

ปี 2

78,800 บาท

74,400 บาท

วิทยานิพนธ์  8,000 บาท

78,800 บาท

74,400 บาท

สอบข้อเขียนประมวลความรอบรู้        ครั้งละ  4,000 บาท

สอบปากเปล่าประมวลความรู้รอบตัว  ครั้งละ  5,000 บาท

รวม

161,200

162,200