งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์)

รายชื่อกรรมการ

ที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

1.น.ส.นิติกาญจน์ นาคประสม

บทบาทของอัยการในการกำหนดโทษคดีอาญา


1.รศ.ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

3. ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2552


2.น.ส.พรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ศึกษาเฉพาะ : ศาลจังหวัดเชียงใหม่

1.รศ.สหธน รัตนไพจิตร

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3. นายวิโรม อินทสโร

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

1/2553


3.นางละเอียด ศรีล้อม

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย


1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

1/2553


4.นายสุรชัย เดชพงษ์

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับจำนอง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1. รศ.สหธน รัตนไพจิตร

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3. นายวิโรม อินทสโร

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

1/2553


5.นางสาวสุทธารี เขื่อนแก้ว

การนำหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใช้ในความผิดทางเพศสำหรับเด็ก

1.รศ.ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

3. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2/2553


6.นางสาวณัฐภัสสร แสงทอง

ปัญหาในการจัดการทรัพย์สินของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

: ศึกษากรณีการซื้อที่ดิน

1. ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

2. อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

2/2553


7.นายอธิราช จิตเลขา

บุคคลที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 244 (1) (ก) (ข) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

2. รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2/2553ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อวิจัย(วิทยานิพนธ์)

รายชื่อกรรมการ

ที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

8.นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน

: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์

1.ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

2.อ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

3. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2/2553


9.นางสาวธนิดา ตรีทิพยรักษ์

หลักการห้ามดำเนินคดีซ้ำ : ศึกษาการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

1.รศ.ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2.ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

3. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3/2553


10.นางสาวดาริน ดรุณกาญจน์

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีการเบี่ยงเบน คดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน

1.รศ.ณรงค์ ใจหาญ

2. รศ.ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

3.รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์


3/2553


11.นางสาวนิตยา พูลสิน

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว:ศึกษากรณีการให้บริการทางกฎหมาย

1.รศ.ดร.พันทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร

2. ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3/2553


12. นางสาวสุธิตา  ทองดา

ปัญาหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 : ศึกษากรณีความรับผิดของผู้ผลิตด้านผลิตภัณฑ์ยา

1.รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2.ผศ.ดร.นนวัทร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

3.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

1/2554


ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์)

รายชื่อกรรมการ

ที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

13.น.ส.มลฤดี เทพฝั้น

มาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด:ศึกษาการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

พ.ศ.2534

1. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2555


14.น.ส.สุธิชา เมฆอัมพร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเทียบเคียงกับสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจราณาความอาญา

1.รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4.นายสนธยา เครือเวทย์

2555


15.น.ส.คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ

ระบบจัดการเหมืองฝายกับสิทธิชุมชน:ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบันกับกฎหมายมังรายศาสตร์

1. ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3. อ.ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

4. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

2554


16.น.ส.สิทธิพร บุญทาศรี

การรับฟังพยานหลังฐานที่ได้มาโดยมิชอบในคดีอาญา:ศึกษาเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานตามมาตรา 226/1 เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

1. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. รศ.ดิเรก ควรสมาคม

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2556


17.น.ส.ดาริณ ดรุณกานต์

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:ศึกษากรณี การเบี่ยงเบนคดีอาญา สำหรับเด็กและเยวชน

1.รศ.ณรงค์ ใจหาญ

2. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

3. รศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2553


18.น.ส.ธิดารัตน์ วรรณขาว

ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

1. ผศ.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2556


19.นายอริยะ เพ็ชร์สาคร

ปัญหาบุคคลตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์ไทยที่ทำให้บุคคลตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐ

1. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมล

4. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

2554


ชื่อ-นามสกุล

หัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์)

รายชื่อกรรมการ

ที่ปรึกษา

สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

20.น.ส.นิติกาญจน์ นาคประสม

บทบาทของอัยการในการกำหนดโทษคดีอาญา

1.รศ.ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2. รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

3. ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2553


21.น.ส.สิทธิพร บุญทาศรี

การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบในคดีอาญา:ศึกษาเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานตามมาตรา226/1 เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

1.รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. รศ.ดิเรก ควรสมาคม

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2556


22.น.ส.ณัฐภัสสร แสงทอง

ปัญหาในการจัดการทรัพย์สินของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว:ศึกษากรณีการซื้อขายที่ดิน

1. ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูศิริ

2. อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

3. อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2553


23.ละเอียด ศรีล้อม

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย

1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

2553


24.นายอธิราช จิตเลขา

บุคคลที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา244(1)(ก)(ข)ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย

1.ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์2. รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2553


25.น.ส.สุธิตา ทองตา

ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551: ศึกษากรณีความรับผิดของผู้ผลิตด้านผลิตภัณฑ์ยา

1. รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. ผศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

3. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2554


26.วรพล ตัณฑิกุล

สิทธิในการเลือกตั้งของผู้ต้องขังซึ่งอยุ่ระหว่างการพิจารณาคดีอาญา

1. รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3.อ.ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2556


27.น.ส.พรประภัทร์ แพ่งพิบูลย์

ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551ศึกษาเฉพาะ:ศาลจังหวัดเชียงใหม่

1.รศ.สหธน รัตนไพจิตร

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3.นายวิโรม อินทสโร

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2553


28.นายเจษฎา ชมภูจันทร์

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:ศึกษากรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ให้เปิดเผย

1. รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3. รศ.ดิเรก ควรสมาคม

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2556


29.ว่าที่ร้อยโท อลิฟ เจ้าดูรี

การศึกษาความรับผิดทางอาญาในกรณีการรับจ้างตั้งครรภ์

1. รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์

2. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

3.รศ.ดิเรก ควรสมาคม

4.ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2556


30.นายสุรชัย เดชพงษ์

ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับจำนอง:ศึกษาเฉพาะกรณีคดีในจังหวัดเชียงใหม่

1.รศ.สหธน รัตนไพจิตร

2. นายวิโรม อินทสโร

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2553


31.ละเอียด ศรีล้อม

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินในประเทศไทย

1. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์2. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3. ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

2553


32.น.ส.นิตยา พูลสิน
การประกอบธุรกิจการให้บริการทางกฎหมายของคนต่างด้าว

1. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

2. อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

3.ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

4. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

2554


33.นายธารินทร์  รินยานะ

1.ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

2558
34.นายบัณฑิต  สีหะอำไพ

1.ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

3.อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2557
35.น.ส.กัญญาภัทร  จันต๊ะคาด

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2558
36.น.ส.มัณชุลิกา กามูล

1.ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2558
37.น.ส.วราภรณ์  หวังมีสุข

1.ศ.สหธน  รัตนไพจิตร

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

2558
38.นางสาวบุญธิดา  ด่านอินถา

1.รศ.ณรงค์  ใจหาญ

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2558
39.น.ส.อิสริยา  บุตรหลวง

1.ศ.ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ

2.อาจารย์ ดร.ชาติชาย  เชษฐสุมน

3.อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2556
40.นางสออน  สมุทวณิช

1.ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

2.อาจารย์ สุชาดา  รัตนพิบูลย์

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556
41.นายขจร  นวลจันทร์

1.ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556
42.นายบรรจบ  จอมใจเหล็ก

1.รศ.ดร.ประธาน  วัมนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556
43.น.ส.นิษณา  เตชาวงศ์

1.ศ.ณรงค์  ใจหาญ

2.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

2557
44.นายกิจพ์ขเชษฐ์  จิตตพงศ์

1.ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556
45.น.ส.กิตติมาภรณ์  บุราณสุข

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2556
46.นายกานต์  พันธวงศ์

1.รศ.ดร.ปรัธาน  วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสามคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2556
47.ร้อยเอกนัฐพล  มาประณีต

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ืลังการ์พินธุ์

2557
48.ว่าที่ร้อยโทวิศธร  เถาตระกูล

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2557
49.น.ส.หทัยรัตน์  สีรานันท์

1.ศ.ณรงค์  ใจหาญ

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

4.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธ์

2557
50.นายภวินท์  ชวาลา

1.ผศ.ดร.จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา

2.อาจารย์ ดร.ชาติชาย  เชษฐสุมน

3.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

4.อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

2557
51.นายบัณฑิต  สีหะอำไพ

1.ศ.ดร.สุรศักดิ์  ปัญวัฒนลิขิต

2.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

3.อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2557
52.นายชัยทัพย์  วงศ์ไกรวาล

1.ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2557
53.น.ส.พรพินัส  นวลจันทร์

1.รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4.อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

2556
54.นายจักรพันธุ์  จันทร์ทอง

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2557
55.น.ส.ภัทรา  ลาวัลย์ประเสริฐ

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวิณิชย์

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2557
56.นายภุชงค์  ชมภูคำ

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาริชย์

2.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2557
57.นายประพันธ์  จงประเสริฐ

1.ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต

2.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

4.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556
58.นายอุชาติ  เธียรพรานนท์

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

3.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

2556
59.นายสุทัศน์  ฉิมมามี

1.รศ.ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์

2.ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์

3.ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

2556

 


 

 

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

 

New layer...
เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (ข้อมูลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท-1.doc)ข้อมูลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ]54 Kb