คณาจารย์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณาจารย์ผู้สอนประกอบไปด้วย อาจารย์ประจำ

 1. รศ.ดิเรก   ควรสมาคม
 2. ผศ.ดร.เขตไท   ลังการ์พินธุ์
 3. ผศ.ดร.สัญลักข์   ปัญวัฒนลิขิต
 4. อาจารย์ ดร.สุชาดา   รัตนพิบูลย์
 5. อาจารย์กษมา เดชรักษา
 6. อาจารย์ธัชพงษ์ วงศ์เหรียญทอง

คณาจารย์พิเศษ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. ศ.ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์
 2. ศ.ดร.สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 3. ศ.ดร.อุดม   รัฐอมฤต
 4. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์   กาญจนจิตรา  สายสุนทร
 5. รศ.สหธน รัตนไพจิตร
 6. ผศ.ดร.เอกบุญ   วงศ์สวัสดิ์กุล
 7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์   มณีศร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 1. ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
 2. ศ.ดร.สรุศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 3. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
 4. รศ.ประธาน   วัฒนวาณิชย์
 5. ผศ.ดร.ปกป้อง   ศรีสนิท
 6. ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต
 7. รศ.สหธน  รัตนไพจิตร
 8. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์
 9. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล
 10. ดร.สุนทรียา   เหมือนพะวงศ์
 11. ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล
 12. รศ.ณรงค์  ใจหาญ
 13. ดร.ชาติชาย   เชษฐสุมน
 14. ผศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุุทธิ์
 15. ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์
 16. รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร
 17. รศ.ดิเรก ควรสมาคม