โครงสร้า่งหลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
แสดงข้อมูล
โครงสร้างหลักสูตร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
คณะ/ฝ่าย นิติศาสตร์
หลักสูตร นิติศาสตร์ (แผน ก)

1   วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA591 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD
กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก
0 (3-0-3)
LA592 ENGLISH COMPREHENSION FOR LEGAL RESEARCH
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-3)
LA593 PHILOSOPHY OF LAW
นิติปรัชญา
0 (3-0-3)

2   รายวิชาบังคับทั่วไป จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15 GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA611 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA631 ADVANCED CRIMINAL LAW
กฎหมายอาญาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA651 ADVANCED PUBLIC LAW
กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA672 ADVANCED INTERNATIONAL LAW
กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA691 GRADUATE SEMINAR
บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-3)

3   รายวิชาเลือก จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12 GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
การบริหารกระบวนยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-3)
LA734 BUSINESS CRIME
อาชญากรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
LA735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION
กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
3 (3-0-3)
LA742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-3)
LA743 SELECTED PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW
ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3 (3-0-3)
LA744 SELECTED PROBLEMS IN LAND AND AIR CARRIAGE LAW
ปัญหากฎหมายขนส่งทางบกและทางอากาศ
3 (3-0-3)
LA745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT
กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-3)
LA746 SELECTED PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY
ปัญหากฎหมายพาณิชย์นาวี
3 (3-0-3)
LA747 SELECTED PROBLEMS IN ANTITRUST LAW
ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3 (3-0-3)
LA748 LAW AND TAX PLANNING
กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
LA749 LAW ON INVESTMENT IN NATURAL RESOURCES
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-3)
LA751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW
กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA753 GERMAN ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองเยอรมัน
3 (3-0-3)
LA754 FRENCH ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองผรั่งเศส
3 (3-0-3)
LA755 ENGLISH AND AMERICA ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองอังกฤษและอเมริกา
3 (3-0-3)
LA756 ADVANCED PUBLIC FINANCE LAW
กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA757 LAW ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANIZATION
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3 (3-0-3)
LA758 LAW ON INFORMATION
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
3 (3-0-3)
LA759 LAW ON PUBLIC SERVICE
กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-3)
LA761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-3)
LA762 ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-3)
LA763 PRINCIPLE AND PROBLEMS IN PUBLIC ECONOMIC LAW
หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
LA764 LAW ON CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE
กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-3)
LA771 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3 (3-0-3)
LA772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA773 LAW OF TREATY
กฎหมายสนธิสัญญา
3 (3-0-3)
LA774 RULES ON CONFLICT OF LAW
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
3 (3-0-3)
LA775 LAW OF HUMAN RIGHTS
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-3)
LA776 INTERNATIONAL BUSINESS LAW
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA777 SELECTED PROBLEMS IN EUROPEAN UNION LAW
ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
3 (3-0-3)
LA778 INTERNATIONAL TAX LAW
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA779 COMPARATIVE INVESTMENT LAW
กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
LA781 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA782 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
LA792 ADVANCED LABOUR LAWS AND SOCIAL SECURITY
กฎหมายแรงงานและประกันสังคมชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
3 (3-0-3)
4   วิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 12
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA991 THESIS
วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)

แสดงข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร


ระดับการศึกษา ปริญญาโท
คณะ/ฝ่าย นิติศาสตร์
หลักสูตร นิติศาสตร์ (แผน ข)

1   วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : -
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA591 COMPARATIVE LAW AND MAJOR LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD
กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก
0 (3-0-3)
LA592 ENGLISH COMPREHENSION FOR LEGAL RESEARCH
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
0 (3-0-3)
LA593 PHILOSOPHY OF LAW
นิติปรัชญา
0 (3-0-3)

2   รายวิชาบังคับทั่วไป จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15 GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA611 ADVANCED CIVIL AND COMMERCIAL LAW
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA631 ADVANCED CRIMINAL LAW
กฎหมายอาญาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA651 ADVANCED PUBLIC LAW
กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA672 ADVANCED INTERNATIONAL LAW
กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA691 GRADUATE SEMINAR
บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-3)

3   รายวิชาเลือก จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 18 GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA731 ADVANCED CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA732 ADVANCED CRIMINAL PROCEDURE
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA733 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
การบริหารกระบวนยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-3)
LA734 BUSINESS CRIME
อาชญากรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
LA735 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA741 BANKRUPTCY AND BUSINESS REORGANIZATION
กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
3 (3-0-3)
LA742 INTELLECTUAL PROPERTY LAW
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-3)
LA743 SELECTED PROBLEMS IN COMPANY AND PARTNERSHIP LAW
ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
3 (3-0-3)
LA744 SELECTED PROBLEMS IN LAND AND AIR CARRIAGE LAW
ปัญหากฎหมายขนส่งทางบกและทางอากาศ
3 (3-0-3)
LA745 INSURANCE LAW AND RISK MANAGEMENT
กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-3)
LA746 SELECTED PROBLEMS IN LAW OF ADMIRALTY
ปัญหากฎหมายพาณิชย์นาวี
3 (3-0-3)
LA747 SELECTED PROBLEMS IN ANTITRUST LAW
ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
3 (3-0-3)
LA748 LAW AND TAX PLANNING
กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
LA749 LAW ON INVESTMENT IN NATURAL RESOURCES
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-3)
LA751 ADVANCED CONSTITUTIONAL LAW
กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA752 ADVANCED ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA753 GERMAN ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองเยอรมัน
3 (3-0-3)
LA754 FRENCH ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองผรั่งเศส
3 (3-0-3)
LA755 ENGLISH AND AMERICA ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครองอังกฤษและอเมริกา
3 (3-0-3)
LA756 ADVANCED PUBLIC FINANCE LAW
กฎหมายการเงินการคลังชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA757 LAW ON ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND ORGANIZATION
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางปกครองและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3 (3-0-3)
LA758 LAW ON INFORMATION
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
3 (3-0-3)
LA759 LAW ON PUBLIC SERVICE
กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
3 (3-0-3)
LA761 FISCAL LAW AND TAXATION OF LOCAL GOVERNMENT
กฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-3)
LA762 ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3 (3-0-3)
LA763 PRINCIPLE AND PROBLEMS IN PUBLIC ECONOMIC LAW
หลักการและปัญหาในกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
LA764 LAW ON CONSTITUTIONAL COURT AND PROCEDURE
กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความศาลรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-3)
LA771 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3 (3-0-3)
LA772 ADVANCED INTERNATIONAL ORGANIZATION LAW
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA773 LAW OF TREATY
กฎหมายสนธิสัญญา
3 (3-0-3)
LA774 RULES ON CONFLICT OF LAW
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย
3 (3-0-3)
LA775 LAW OF HUMAN RIGHTS
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
3 (3-0-3)
LA776 INTERNATIONAL BUSINESS LAW
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA777 SELECTED PROBLEMS IN EUROPEAN UNION LAW
ปัญหากฎหมายสหภาพยุโรป
3 (3-0-3)
LA778 INTERNATIONAL TAX LAW
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA779 COMPARATIVE INVESTMENT LAW
กฎหมายการลงทุนเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
LA781 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA782 INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-3)
LA791 COMPARATIVE EVIDENCE LAW
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
LA792 ADVANCED LABOUR LAWS AND SOCIAL SECURITY
กฎหมายแรงงานและประกันสังคมชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA793 ADVANCED CIVIL PROCEDURE
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
3 (3-0-3)
LA794 ADVANCED ENVIRONMENTAL LAW
กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
3 (3-0-3)

4   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA992 INDEPENDENT STUDY
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 (0-0-0)