ผลการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

ระดับค่าเฉลี่ยและผลการประเมินคุณภาพการบริการสิ่งอำนายความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

การให้บริการด้านต่างๆ

 

ผลการประเมิน

1. ศูนย์การเรียนรู้สิรินธร (ห้องสมุดกลาง)

1.1 ประเภทและจำนวน หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวีดีทัศน์

3.73

มาก

1.2 การให้บริการยืม คืน

3.78

มาก

1.3 อาคาร สถานที่ ของศูนย์การเรียนรู้สิรินธร (ห้องสมุด)

4.00

มาก

1.4 โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ

3.91

มาก

1.5 ระบบสืบค้นหนังสือ และสื่อต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

3.57

มาก

1.6 การฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดแก่นักศึกษา

3.22

ปานกลาง

1.7 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพื่อการศึกษา

3.52

มาก

ห้องสมุดดิวอลด์ (เขตแก้วนวรัฐ)

 

1.1 ประเภทและจำนวน หนังสือ สิ่งพิมพ์ และวีดีทัศน์

3.73

มาก

1.2 การให้บริการยืม คืน

3.65

มาก

1.3 อาคาร สถานที่

3.69

มาก

1.4 โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ

3.81

มาก

1.5 ระบบสืบค้นหนังสือ และสื่อต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

3.68

มาก

1.6 การฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดแก่นักศึกษา

3.57

มาก

1.7 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพื่อการศึกษา

3.62

มาก

2. การบริการด้านกายภาพ

2.1 สภาพของห้องเรียน

3.63

มาก

2.2 สภาพห้องปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์ / ห้องทดลอง)

3.42

ปานกลาง

2.3 เครื่องฉาย LCD  คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

3.34

ปานกลาง

2.4 คุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย(WiFi)

2.89

ปานกลาง

3. สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ

 

3.1 งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-registrar)

3.67

มาก

3.2 การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล

3.31

ปานกลาง

3.3 โรงอาหาร

2.84

ปานกลาง

3.4 สนามกีฬา

2.88

ปานกลาง

4. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย

4.1 คุณภาพของน้ำประปาในมหาวิทยาลัย

3.34

ปานกลาง

4.2 ระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

3.63

มาก

4.3 การจัดการขยะ และกำจัดของเสีย

3.40

ปานกลาง

4.4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ

3.48

ปานกลาง

 

 ระดับค่าเฉลี่ยและผลการประเมินคุณภาพการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 

การให้บริการด้านต่างๆ 

 

ผลการประเมิน

1. การให้คำปรึกษา

1.1 ด้านวิชาการ โดยอาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.76

มาก

1.2 ด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต โดยอาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.54

มาก

2. บริการข้อมูลข่าวสาร

 

2.1 ด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

3.58

มาก

2.2 ด้านแหล่งทุนเพื่อการศึกษาต่อ

3.38

ปานกลาง

2.3 ด้านการจัดหางาน

3.27

ปานกลาง

2.4 ด้านแหล่งข้อมูลการฝึกงาน ประสบการณ์วิชาชีพ

3.39

ปานกลาง

2.5 ด้านแหล่งทุนทำงานในมหาวิทยาลัย

3.16

ปานกลาง

2.6 ด้านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.32

ปานกลาง

2.7 ด้านข้อมูลการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ

3.40

ปานกลาง

3. โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ

 

3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่จัดโดยสาขา  คณะ มหาวิทยาลัย ให้ 

ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา

3.52

มาก

3.2 มหาวิทยาลัยมี หน่วยงาน  บุคลากร สนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการ 

หรือกิจกรรม

3.44

ปานกลาง