โครงการสัมมนาสรุปงานและส่งมอบงานและจัดทำแผนประจำปี 2555 สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้จัด
"โครงการสัมมนาสรุปงานและส่งมอบงานและจัดทำแผนประจำปี 2555
สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์"
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2555 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
จึงขอให้คณะกรรมการทั้งคณะกรรมการสโมสรชุดปัจจุบันและสโมสรชุดใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว