ศิษย์เก่าที่จบเนติบัณฑิต สมัยที่ 58 PDF พิมพ์ อีเมล

รายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพที่สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 58

 

เลขทะเบียนนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

1

39070459

นาย จักรกฤษณ์     สุขพัชราภรณ์

2

41076742

นางสาว วรนุช      จันทร์เพ็ญ

3

42080887

นางสาว น้ำฝน      ชินชู

4

43086279

นาย ทนงศักดิ์        จันทร์เจือแก้ว

5

43086726

นาย อภิรักษ์           โอภาสชวลิต

6

44091423

ร้อยตำรวจโท วัชโรทัย  หอมเย็น

7

45097207

นางสาว วัชราพร   สมวถา

8

45097336

นางสาว ชนิดา       ประทุมทิพย์

9

45097370

นาย สากล             คำยิ่งยง

10

45097682

นาย ฉัตรชัย           แสนสี

11

46101957

นางสาว บุญธิดา    ไทยตรง

12

46102444

นางสาว วิยดา         ดีจิตกาศ

13

47003388

นาย รังสฤษดิ์          เลิศสวัสดิ์

14

47003389

นาย ธนภัทร            เกริกโชคทรงสิน

15

48000613

นาย ธนาณุวัฒน์      สิทธิไชย