โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับความไว้วางใจจากองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา13.00 - 18.00 น. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบอประชาธิปไตยและบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แก่นักศึกษา บุคลากรและปรชาชนที่สนใจ อันเป็นโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. TallK show โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล

นักพูด และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู๋เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ

2. ร่วมเดินรณรงค์ ณ ข่วงประตูท่าแพ และ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 16.30 - 18.30 น.

 

ขอเชิญ นักศึกษา และ บุคลากร ที่สนใจร่วมกิจกรรม ดังกล่าว...