กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะผู้ประเมิน ณ.ห้อง PV.109 อาคารผู้วินิจฉัย โดยจะมีการประเิมินด้วยวาจาให้ทราบในวันที่ 27 มิถุนายน 2555.