ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยคณะนิติศาสตร์ได้มีประกาศแต่งตั้ง อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ เป็นหัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์คนใหม่ 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  26 มิถุนายน 2555  เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง.