ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน PDF พิมพ์ อีเมล
ด้วยสำนักงานฝ่ายวิชาการจะได้จัดให้มีการอบมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนและการใช้งานระบบ LMS ด้วย Moodle"  ประจำภาคการศึกษา 1/2555 ขึ้น  รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์