นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

ให้ติดตามทาง facebook....คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

อันดับ 1 ..... จำนวน 19 คน

อันดับ 2 ..... จำนวน 12 คน