ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 PDF พิมพ์ อีเมล
ประกาศคณะนิติศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 2 3 4 เข้าร่วมกิจกรรม "Assembly" ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ (ชุดสุภาพ)

ปล.คณะนิติศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อคณะ จึงขอบังคับให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาเข้าร่วมทุกคน โดยจะมีการลงทะเบียน

หากนักศึกษาท่านใดฝ่าฝืน "ให้ถือว่า" ขาดเรียนในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/55

อนึ่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์