ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดการประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น.

ห้อง pv.109  อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์  ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน......