ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
สำนักทุนการศึกษา ---
มีความประสงค์จะแจ้งให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่มที่ประสงค์จะกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 2/255    ให้เข้า ระบบ e-Studentloan ในรหะว่างวันที่ 4 -14 กันยายน 2555 เพื่อยืนยันคำขอกู้เงินกยศ ภาคเรียนที่ 2/2555