ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท)       จะจัดสัมมนาการทำวิทยานิพนธ์    โดยกำหนดให้นักศึกษารหัส 51 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555    ได้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และนำเสนอให้คณาจารย์วิพากษ์งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ในวันที่ 9 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ.ห้อง 111  อาคารชุมพาบาล  เขตแม่คาว

จึงขอเชิญนักศึกษาปริญญาโททุกท่านเข้ารับฟังตามวัน เวลา ที่กำหนด........