ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 16.30 น. และวันที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 11.30 น. ห้อง pv.109

ขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้................