ประกาศผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา ดังนี้

1. นางสาวมลฤดี  เทพฝั้น

2. นางสาวธิดารัตน์  วรรณขาว

ผลการสอบ   "ผ่าน"   ให้แก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสอบแนะนำ และพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้.....

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555   คณบดีคณะนิติศาสตร์