ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์คนแรกของคณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์คนแรกของคณะนิติศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 315/2555 สั่ง ณ.วันที่ 25 กันยายน 2555

***********************************************************