ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล

นักศึกษาตามรายชื่อที่ปรากฏไปแสดงความจำนงในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม)

ที่คงค้างโดยด่วนภายในวันที่  15  ตุลาคม  2555

มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 คน ที่คงค้างการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) ได้แก่

  1. 5101130416  นายวรานนท์  เพ็งพิทักษ์   รายวิชา  AR100,SA100
  2. 5101130126  นายศิรเวทย์  เกษมจิต       รายวิชา  SA100