ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีทีี่ 4 เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องการเงิน PDF พิมพ์ อีเมล

คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร ได้ขอความอนุเคราะห์คณะนิติศาสตร์ โดยขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ใส่ใจการเงิน"  วันที่ 9 พ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ.ห้องประชุมร้อยตรีแก้ว เนตรโยธิน

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดี.................