ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. PDF พิมพ์ อีเมล
คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญประขุมคณาจารย์วันที่่ 28 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. ห้อง pv.109           อาคารผู้วินิจฉัย โดยพร้อมเพรียงกัน.......................