คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

มหาวิทยาลัยพายัพมีคำสั่งที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ดังนี้

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์   ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์(ปริญญาตรี) รองประธานกรรมการ

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ

4. อาจารย์อธิป  จันทนโรจน์(ผู้แทนอาจารย์)  กรรมการ

5. หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์(ปริญญาโท)    กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

*********************************************************