ประกาศกำหนดการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาค 2/2555 PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชานิติศาสตร์(ปริญญาโท) กำหนดจัดการสัมมนานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาค 2/2555

วันที่ื 3 ก.พ. 25556  เวลา 9.00-12.00 น.  ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์  

โดยเรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท  ร่วมวิพากย์ร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เช่น

รศ.ดิเรก ควรสมาคม.  ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์.  ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้ต่อไป....

*******************************************************************