ประกาศกำหนดการสอบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
ประกาศกำหนดการสอบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ   ได้กำหนดกำหนดการสอบวันสุดท้ายและการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้
1. ภาคการศึกษาที่ 2/2555
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์วันสุดท้าย  10  ก.พ.  2556
กำหนดส่งเล่มวิทยานิพนธ์   9  มี.ค. 2556
2. ภาคการศึกษาที่ 3/2555
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์วันสุดท้าย  23 เม.ย. 2556
กำหนดส่งเล่มวิทยานิพนธ์   17  พ.ค. 2556
คณะนิติศาสตร์จึงขอประกาศให้นักศึกษาที่ประสงค์จะจบภายในปีการศึกษา 2555   ได้ปฏิบัติตามระเบียบและกำหนดการดังกล่าว     มิฉะนั้นจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
4 กุมภาพันธ์ 2556