ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   (ภาคพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป โดยเป็นการจัดการเรียน การสอนในวันศุกร์เย็น วันเสาร์ และวันอาิทิตย์  หลักสูตร 2 ปี ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 100,000.- บาท(ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม)

คุณสมบัติผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ,  จบการศึกษามัีธยมศึกษาปีที่ื 6 และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามทึี่คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษากำหนด..  

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โทร. 053-851478 ต่อ 240,241    

*******************************************************************************