ประกาศตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ PDF พิมพ์ อีเมล

ตารางสอบกลางภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 

วัน/เวลา

8.00-10.00 น.

10.30-12.30 น.

13.00-15.00 น.

15.30-17.30 น. 

23 เมษายน 2556

 

LA101

 

 

23 เมษายน 2556

 

LA102

 

 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ 

วัน / เวลา 

8.00-11.00 น.

11.30-14.30 น.

15.00-18.00 น. 

13 พฤษภาคม 2556

วันพืชมงคล

14 พฤษภาคม 2556

LA221

LA461

LA341

LA101

LA477

LA261

15 พฤษภาคม 2556

LA111

 

LA211

16 พฤษภาคม 2556

LA476

LA102

LA228

LA342

 

17 พฤษภาคม 2556

LA112

LA212

LA467

18 พฤษภาคม 2556

LA231

LA463

LA352

LA355