คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) PDF พิมพ์ อีเมล
 

          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

เรียนในวันศุกร์ (เวลา17.00-20.00 น.) และวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00-16.00 น.) 
เรียนแบบหลักสูตร Block Course เรียนจบ 1 วิชา สอบเก็บเกรดได้เลย หน่วยกิตรวม 137 หน่วยกิต จบที่เกรด 2.00 ขึ้นไป  
เป็นหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ รับรองมาตรฐานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นทนายความ เปิดสำนักกฎหมายได้ หรือเป็นอาชีพที่ 2 เสริมอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้ว สร้างรายได้เพิ่ม หรือ เพิ่มคุณวุฒิในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถสอบเป็นนิติกร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาได้

 

กำหนดการรับสมัคร

กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

วันที่ 25 เมษยน - 10 พฤษภาคม 2556


สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


วันที่ 25 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอประกาศ 
ทาง www.payap.ac.th

เปิดภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556

3 มิถุนายน 2556

 

 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว.............................1 รูป 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.............................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนา Transcript กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก...................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี).........................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

 

 

สมัครด้วยตนเอง

 

เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ      เขตแม่คาว
ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241

 

สมัครทางไปรษณีย์

1. การกรอกใบสมัคร 
---โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)" ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ 
3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก ดังนี้
---3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ 
...........รับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงใหม่ 50000
...........ชื่อผู้รับเงิน : หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ 
...........ชื่อผู้ฝากเงิน : ชื่อของผู้สมัคร 
---3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่  802-2-00678-9 ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)  (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)
แล้วถ่ายสำเนาสลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครลงในสำเนาสลิปด้วย 
---3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)

 

 

4. บรรจุใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามข้อ 1 - 3 
ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองส่งไปที่...
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่นิติศาสตร์ภาคพิเศษ")

 

ค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (หลักสูตร 2 ปี)

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่

ค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุง 

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย (บาท)

1

1

20,000

16,150

36,150

 

2

20,000

5,000

25,000

 

ภาคฤดูร้อน

10,000

1,700

11,700

2

1

20,000

7,500

27,500

 

2

20,000

5,000

25,000

 

ภาคฤดูร้อน

10,000

1,700

11,700

 

ตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 

137,050

หมายเหตุ - นักศึกษาสัญชาติอื่น จ่ายค่ารักษาพยาบาล คนละ 3,700 บาท ต่อปี และ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

ดูแผนแนะนำการศึกษา  คลิกที่นี่... http://pradmission.payap.ac.th/images/law01ds.jpg

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (law01.jpg)law01.jpg[ ]32 Kb