เลื่อนกำหนดการรับสมัครและเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ขอเลือนกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2556  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  สำหรับรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

3 มิถุนายน 2556

********************************************************