รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนรพี ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

                   คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนรพี จากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

                  1. ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

                  2. มีฐานะยากจน

                  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

                  นักศึกษาที่ต้องการสมัคร สามารถมาขอรับใบแสดงความจำนงได้ที่เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ห้องสำนักงานคณะบดีคณะนิติศาสตร์ จากนั้นให้ทำการส่งใบแสดงความจำนงค์ภายในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2556 และจะมีการสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2556

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ หรือโทร 053 851649 - 50 ต่อ 5103