บรรยายเพิ่มเติม วิชา LA221 ตอน 01 เอกเทศสัญญา 1 PDF พิมพ์ อีเมล

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา 1 LA221 ตอน 01 มาเรียนเพิ่มเติมในวันดังต่อไปนี้

 

- ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00ื - 12.00 น. ห้อง PV 207 (แทนวิชากฎหมายอาญา 1)

 

- ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง PV 207 (แทนวิชากฎหมายอาญา 1)

 

- ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง PV207 (แทนวิชากฎหมายอาญา 1)

 

ปล.นอกจากนั้นเรียนตามวันเวลาปรกติ

 

                                                                                                       อ.ธนัญชัย