ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกันยายน 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2556  วันทีี่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ห้อง pv.109  โดยพร้อมเพรียงกัน...

 

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์...