รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)รอบแรก PDF พิมพ์ อีเมล
รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) PDF พิมพ์ อีเมล แก้ไข

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00-20.00 น. ณ ตึกผู้วินิจฉัย ห้อง PV 109 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.นางยัสมีตคอร์  คาร์นิยอร์

2.นายสันติชัย  ชาญเวช

3.นางสาวเพียงอนุตรา  ปิยะโชติ

4.นายพงศกร  แรงจัดงาน

5.นางสาวธัญรดี  แสงแห่งรัตนะ

6.นางสาวณัชรัตน์  ก้างออนตา

7.นายวรศักดิ์  พานทอง

8.นายพีระวิทย์  งามพิมลสรี

9.นายสัณทณชัย  แสงนาค

10.นางสาวภัทรา  สุภา

11.รตอ.สุริยะฎิษ  สุริยะธง

12.นายชยุต  บวรศักดิยุต

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อกลับเพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ ด้วยนะครับ

053-851-649 ต่อ 5102-3

088-2528-732  ปริญญา (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)