ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
-  เรียนในวันศุกร์ (เวลา17.00-20.00 น.) และวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00-16.00 น.)
-  เรียนแบบหลักสูตร Block Course เรียนจบ 1 วิชา สอบเก็บเกรดได้เลย หน่วยกิต รวม 137 หน่วยกิต จบที่เกรด 2.00 ขึ้นไป  
-  เป็นหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ รับรองมาตรฐานโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นทนายความ เปิดสำนักกฎหมายได้ หรือเป็นอาชีพที่ 2 เสริมอาชีพหลักที่ทำอยู่แล้ว สร้าง  รายได้เพิ่มหรือ เพิ่มคุณวุฒิในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถสอบเป็นนิติกร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาได้

กำหนดการรับสมัคร


สมัครด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


วันที่ 25 เมษายน - 25 ตุลาคม 2556 
เวลา 08.30 - 16.00 น.
( ยกเว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอประกาศ 
ทาง http://law.payap.ac.th/

สอบสัมภาษณ์ (รอบแรก)
ณ ห้อง PV 109 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2556
14.00 – 20.00 น.

เปิดภาคเรียน 1/2556

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

 

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก   ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา ระบุสาขา "นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)"
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว..........................................................................................................1 รูป 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน..........................................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนา Transcript กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก......................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)............................................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

 

สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท สำหรับการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241

ค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (หลักสูตร 2 ปี)

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่

ค่าเล่าเรียน 

ค่าบำรุง 

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย (บาท)

1

1

20,000

16,150

36,150

 

2

20,000

5,000

25,000

 

ภาคฤดูร้อน

10,000

1,700

11,700

2

1

20,000

7,500

27,500

 

2

20,000

5,000

25,000

 

ภาคฤดูร้อน

10,000

1,700

11,700

 

ตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 

137,050

หมายเหตุ - นักศึกษาสัญชาติอื่น จ่ายค่ารักษาพยาบาล คนละ 3,700 บาท ต่อปี และ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ           ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ 
โทร. 053-851478 ต่อ 5102, 5103 
โทร. 053-851649-50

ผู้ประสานงาน คุณปริญญา 088 - 2528732