ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 

1.นางยัสมีตคอร์   คาร์นิยอร์                             11.นายพุทธพันธ์  ธุมาญากร

2.นางสาวเพียงอนุตรา  ปิยะโชติ                         12.นายกวิน  ตาไชย

3.นายพงศกร  แรงจัดงาน                                13.นางปรีศนา   หอมระรื่น

4.นางสาวธัญรดี  แสงแห่งรัตนะ                          14.นายพีร์  แจ่มหม้อ

5.นายวรศักดิ์  พานทอง                                  15.นายอัศนี  บรูณุปกรณ์

6.นายพีระวิทย์  งามพิมล                                 16.นายภูดิส  ไชยกิจ 

7.นางสาวภัทรา  สุภา                                     17.นางสาวรุ่งนภา  ใชยวัง 

8.นายสุริยะฎิษ  สุริยะธง                                        

9.นายชยุต  บวรศักดิยุต                                         

10.นางสาวศิวาพร  รามอินทรา

 

***ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556

และปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 น. คณะนิติศาสตร์

 

สอบถามลายระเอียดที่ 053-851-649 ต่อ 5102