ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) เพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

1.นายศักราช  ฟ้าขาว

2.นางสาวอรุณวรรณ  ปิงแก้ว

3.นายสมศักดิ์  จีระเดชะกุล

ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรายงานตัวและลงทะเบียนชำระเงิน ได้ที่ตึกปัญญาจารย์

ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556  ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.