ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ออกไปจนถึงวันทีี่ 15 พ.ย. 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556..

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-851649 ต่อ 5102

093-137-1040 คุณปริญญา