กำหนดบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2/2556 โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต PDF พิมพ์ อีเมล
กำหนดบรรยายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2/2556 วิชา la 791 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ โดย ศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง la 207 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์