กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยาย วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง โดย ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูตย์  วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557      ห้อง PV 307 เวลา 9.00-16.00 น. ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์